T. C. ……….…….VALİLİĞİ
ile

....................... ÜNİVERSİTESİ
arasında

SAĞLIK, EĞİTİM ve ARAŞTIRMA BÖLGESİ OLUŞTURULARAK
İŞBİRLİĞİ YAPILMASI HAKKINDA PROTOKOL
 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

Madde 1- İşbirliğinin amacı, ....................... Üniversitesi’nde mezuniyet öncesi öğrenim gören öğrenciler ve mezuniyet sonrası eğitim yapan elemanlar ile Bakanlık personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi uygulamalı eğitimlerini sağlamak, halkın sağlık sorunlarını belirlemeye ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, bu konularda Bakanlığa bilgi sağlayarak destek olmak ve halka mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunarak halkın sağlık düzeyini yükseltici çalışmalar yapmaktır.

Madde 2-  Bu protokoldeki terimlerden;

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b)Valilik:....................... ili Valiliği’ni,

c)Üniversite: ....................... Üniversitesi’ni,

ç)Müdürlük: ....................... İl Sağlık Müdürlüğü’nü,

d)Anabilim Dalı Başkanlığı: ....................... Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nı,

e)Taraflar: Sağlık Bakanlığı ve ....................... Üniversitesini,

f)Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesi veya Bölge: ....................... İli’nin ……..ilçesi  sınırlarını,

g)Eğitim: Mezuniyet öncesi ve sonrası (lisans ve lisansüstü düzeyde) öğrenci eğitimi, hizmet içi eğitim ve sürekli eğitimi,

ğ)Araştırma: Halk sağlığı alanında yapılacak araştırmaları,

ı)Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı (EASGB) veya Grup Başkanlığı: Bölgedeki sağlık hizmeti sunumu ile eğitim ve araştırmalardan sorumlu yönetim birimini,

i)Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanı veya Grup Başkanı: Bölgedeki sağlık grup başkanını,

j)Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkan Yardımcısı veya Grup Başkan Yardımcısı:  Bölgedeki eğitim hizmetlerini planlayan, koordine eden değerlendiren ve sağlık hizmetinin sunumunda eğitim ve araştırma sağlık grup başkanı ile işbirliği içinde çalışan Üniversite tarafından görevlendirilen Halk Sağlığı Ana Bilim Dalından bir öğretim elemanını,

k)Koordinasyon Kurulu: Sağlık Müdürü, Grup Başkanı, Grup Başkan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı’ndan oluşan; çalışma şekli, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki ilgili maddelerde tanımlanan kurulu,

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 3- Bölgedeki sağlık hizmetleri ile eğitim ve araştırma çalışmaları, yürürlükteki mevzuata ve bu protokol hükümlerine göre yürütülür. Bölgedeki sağlık kuruluşlarında görev yapan bütün personel eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütülmesine katılır ve bu çalışmaların eksiksiz, aksamadan yapılabilmesi için her tür desteği verir. Eğitim ve araştırma faaliyetleri, sağlık kuruluşlarının hizmetlerini aksatmayacak biçimde yürütülür.

Madde 4- Bu protokolün amacı içinde kalmak kaydıyla Müdürlüğün bölgedeki yataklı ve yataksız sağlık kuruluşları ile bölge dışındaki idari birimlerinde yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları için Müdürlükten onay alınır.

Madde 5- Grup başkanı, bölgedeki sağlık kuruluşlarının yönetiminden sorumlu olup bağlı olarak çalışan personelin ilgili mevzuat hükümlerine göre amiridir. Grup başkanının atamasında, halk sağlığı uzmanı olması tercih edilir ve gurup başkanı ataması ilgili mevzuata göre yapılır. Uyumlu bir ekip çalışmasının temini maksadıyla atama esnasında Üniversitenin görüşü alınabilir.

Grup başkan yardımcısı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanınca Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim elemanları arasından önerilir ve Üniversite tarafından Valiliğe teklif edilerek Müdürlüğün uygun görüşü ile görevlendirilir. Grup başkan yardımcısı, lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitiminden ve eğitim amaçlı araştırmalarından, bölgedeki toplum sağlığı merkezinde çalışan hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin hizmet içi eğitiminden sorumludur. Grup başkan yardımcısı toplum sağlığı merkezince düzenlenen diğer eğitimlerde de görev alabilir.

Madde 6- Eğitim faaliyetleri ile ilgili yazışmalar doğrudan grup başkanlığı ve anabilim dalı başkanlığı arasında eğitim faaliyetleri dışında kalan yazışmalar ise idari yazışma kuralları çerçevesinde yapılır.

Madde 7- Grup başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından, her akademik yılın başında, o yılın eğitim ve araştırma planı, takvim yılının başında da önceki yılın çalışma raporu hazırlanır. Bu raporlar, görüşülmek üzere Koordinasyon Kurulu’na sunulur. Koordinasyon Kurulu, raporları görüştükten sonra varsa önerileriyle beraber Müdürlüğe ve Üniversiteye sunar.

Madde 8- Anabilim dalı başkanlığı, sağlık hizmetleri yönetimi ve hizmet sunumuna katkıda bulunabilecek araştırmalar ve projeler yapar. Gerçekleştirilecek araştırma ve projeler konusunda Müdürlükten onay alır. Müdahale niteliğindeki projeler Valilik onayı alınarak uygulanır. Araştırma ve proje sonuç raporlarının bir örneği, faaliyet raporu ile birlikte Müdürlüğe gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KOORDİNASYON KURULUNUN YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Madde 9-Koordinasyon Kurulunun başkanlığını İl Sağlık Müdürü, sekretaryasını Grup Başkanı yürütür. Kurulun görevleri:

a) Grup başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından hazırlanan eğitim–araştırma planı ve faaliyet raporlarını görüşerek, faaliyetleri değerlendirmek, yeni uygulama alanları belirlemek ve yol gösterici önerilerde bulunmak,

b)Taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları görüşmek ve çözümlemek, çözümlenemeyen sorunları Bakanlığa ve Üniversiteye iletmektir.

Madde 10- Koordinasyon kurulu, akademik yılın ilk ayında, ocak ayında ve akademik yılın bitimini takip eden ay içinde olmak üzere yılda en az üç defa toplanır. Üyelerden birinin talebi ve Koordinasyon Kurulu başkanının kabul etmesi halinde olağan dışı toplantılar da yapılabilir. Kurul, akademik yılın başındaki toplantıda, o yılın eğitim ve araştırma planını, ocak ayındaki toplantıda ise, bir önceki yılın çalışma raporunu görüşür ve değerlendirir; sorunları, başarıları ve önerilerini faaliyet raporu ile Müdürlüğe ve Üniversiteye sunar. Akademik yılın sonunda yapılan toplantıda eğitim dönemi çalışmaları ele alınır ve genel değerlendirme yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
PERSONEL İŞLERİ

Madde 11- Üniversite ile Müdürlüğün teklifi ve Valiliğin onayı ile üniversitenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre öğretim elemanları bölgede görevlendirilebilir. Bölgede görevlendirilen üniversite personelinin özlük hakları saklıdır.

Madde 12- Bölgede görevlendirilen öğretim elemanları, görevlendirildikleri yerde yürütülmekte olan hizmetlere katkı sağlar, uygulamalı eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunur.

Madde 13- Bölgede görev yapan personelin, zorunlu haller dışında yerlerinin değiştirilmemesi ve personel hareketliliğinin asgariye indirilmesi esastır. Müdürlükçe yerinin değiştirilmesi gerekli görülen personel için Grup Başkanlığının ve Anabilim Dalı Başkanının görüşü de alınır. Grup Başkanlığı ile Anabilim Dalı Başkanlığı da hizmetin gereklerinden dolayı, Müdürlüğe personelin bölge içinde yer değişikliği teklifinde bulunabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 14- Bölgedeki sağlık kuruluşlarında idari ve mali bütün sorumluluklar Müdürlüğe aittir. Müdürlüğün diğer yükümlülükleri şunlardır:

a)Bölgedeki sağlık kuruluşlarının personelini, bölgenin eğitim- araştırma niteliğini de dikkate alarak öncelikle atamak.

b)Bölgedeki toplum sağlığı merkezi ve sağlık evleri vb. kuruluşların sağlık hizmetleri ile ilgili demirbaş eşya, araç, gereç, tıbbi malzeme tüketim malzemeleri, taşıt aracı ve giderleri, bakım onarım ile diğer harcamaları karşılamak.

c)Bölgedeki toplum sağlığı merkezlerine ve aile sağlığı merkezlerine üniversite öğrencilerini eğitim amacıyla gönderir, aile sağlığı merkezlerinde Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

ç)Bölgede eğitim gören öğrencileri, barınma ihtiyaçları için kalıcı bir çözüm sağlanıncaya kadar, bölgedeki sağlık tesislerinin imkânlarından yararlandırmak.

ALTINCI BÖLÜM
ÜNİVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 15- Üniversitenin yükümlülükleri şunlardır:

a)Bölgedeki sağlık hizmeti, eğitim ve araştırma faaliyetleri için gereken Üniversite personelini, Müdürlüğün teklifini de dikkate alarak görevlendirmek.

b)Bölgedeki toplum sağlığı merkezlerine ve bağlı aile sağlığı merkezlerine üniversite tıp fakültesi öğrencilerini eğitim amacıyla göndermek.

c)Bölgede sağlık kuruluşlarında yapılacak eğitim programını hazırlamak ve uygulamak.

ç)Eğitimle ilgili olarak öğrencilerin kullanacağı demirbaş ve diğer malzemeleri temin etmek.

d)Öğrencilerin ulaşım ve gerekiyorsa barınmalarını sağlamak

e)Bölgede yeni göreve başlayan sağlık personeline uyum eğitimi vermek.

f)Müdürlüğün isteği ve hizmetin gereklerine göre, bölgedeki sağlık personeline eğitim programını düzenlemek, eğitime katılanlara belge vermek.

g)Düzenleyeceği sağlık yönetimi ve hizmet sunumu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar konusunda Müdürlüğü önceden bilgilendirmek.

ğ)Halk Sağlığı alanında yayınladığı kitap, dergi ve araştırma raporlarının en az bir nüshasını Grup Başkanlığı ve Müdürlük aracılığıyla Bakanlığa göndermek.

h)Bölgede Üniversiteye ait sağlık kuruluşlarının onarım, yapım vb. işlemlerini yürütmek. 

YEDİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER ve ATIFLAR 

Madde 16- Bu protokolün uygulanmasıyla sınırlı kalmak üzere; Sağlık gurup başkanlığı bulunmayan il merkezlerinde oluşturulan bölgelerde gurup başkanlığı ve gurup başkanının görevlerini toplum sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi yürütür.

Madde 17- Protokolün uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan ihtilaflar, öncelikle Koordinasyon Kurulunda çözülür. İhtilaf giderilemediği takdirde Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile Rektör karar verir.

Madde 18- Protokol içeriğinde değişiklik yapmak, madde ilave etmek taraflardan birinin talebi ve diğerinin onayı ile mümkündür.

Madde 19- Bu protokolün süresi 1 (bir) yıl olup, sürenin sona ermesinden 6(altı) ay öncesinde, taraflardan birisi yazılı fesih talebinde bulunmadığı takdirde, protokol aynı şartlarda 1 (bir) yıl daha uzatılmış sayılır. Fesih işlemi ancak akademik yılın sonunda yürürlüğe girer.

Madde 20- Bu protokol taraflarınca imza edildikten sonra yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu protokol 5(beş) sayfa ve 21(yirmi bir) maddeden ibarettir.

  

..../....../.......

 ......................... Üniversitesi                                   T. C. ……………..….VALİLİĞİ

 

 

med terms