BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönerge, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığınca yürütülecek işlemlere açıklık ve işlerlik getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge, 4483 sayılı Kanun çerçevesinde memurlar ile diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında Sağlık Bakanlığı merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarınca izlenecek usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönerge, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. maddesi hükmü gereğince hazırlanmıştır.

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat’ e Yapılan Atıflar
Madde 4-
Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin uygulanacağı belirtilen hallerde 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatin uygulanmayacağı belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır.


İKİNCİ BÖLÜM
Ön İnceleme, Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciler, Ön İncelemenin Başlatılması

Ön İnceleme
Madde 5
- Ön inceleme; Yetkili merciler tarafından verilecek izin üzerine yapılan 4483 sayılı Kanun kapsamına giren memur ve diğer kamu görevlileri hakkında ki ihbar ve şikayete konu olan eylem ve işlemlerinin hukuki durumunun tespiti amacıyla yapılan inceleme ve soruşturma çalışmalarıdır.

Ön İnceleme Yaptırmaya Yetkili Merciler;
Madde 6-
4483 Sayılı Kanunun 5. maddesinde, izin vermeye yetkili merciin, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrenmesi halinde bir ön inceleme başlatacağı belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 3. maddesinde de yetkili merciler ile bu mercilerin yetki verecekleri Memurlar ve diğer kamu görevlileri sayılmıştır. Bu Yönergenin 28. maddesinde sayılan "Soruşturma izni vermeye yetkili merciler aynı zamanda ön inceleme yaptırmaya yetkili merciler olup buna göre yetkinin kişilere bağlı münhasır yetki ve bizzat kullanılmasının zorunlu olduğu, Ön incelemenin de bu yetkililerce yaptırılabileceği anlaşılmaktadır.

Kanunda belirtilen "en üst idari amir" deyiminden, Bakanlıklarda Bakanlık Müsteşarının, ilgili ve bağlı kuruluşlarda da müsteşarlar, genel müdürler ve kurum başkanlarının en üst idari amir olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Olayın Cumhuriyet Başsavcıları Tarafından Yetkili Mercilere İletilmesi.
Madde 7
- 4483 sayılı Kanunun 4. maddesine göre Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, ihbar konusunun soyut ve genel nitelikte olup olmadı5ını, kişi ve/veya olay belirtilip belirtilmediğini dikkate alarak ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlilerinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

Bu istem üzerine yetkili makam tarafından ön inceleme yaptırılması zorunludur.

Diğer Makam ve Memurlarla Kamu Görevlileri Tarafından Olayın Yetkili Mercie İletilmesi
Madde 8-
Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri. 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendiklerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.

İhbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi durumunda yetkili merci tarafından ön inceleme yaptırılır.

İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikayetler
Madde 9-
4483 sayılı Kanunun 4. maddesinin 3. ve 4. fıkraları gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde, kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur. Bu ibareye aykırı bûlunan ihbar ve şikayetler Cumhuriyet Başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum ihbâr ve şikayette bulunana bildirilir.

Ön İncelemenin Başlatılması
Madde 10-
Ön inceleme yaptırmaya ve soruşturma izni vermeye yetkili merciler, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya adı geçen Kanunun 4. maddesinde belirtilen şekilde öğrendiklerinde bir ön inceleme başlatırlar.

Madde 11- Vali ve kaymakamların, soruşturma izni vermeye yetkili oldukları memur ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ön incelemeyi mahallinde görevlendirecekleri personel eliyle yaptırmaları esastır.

Ancak, ön incelemenin, Bakanlık müfettişlerince yapılmasını isteyebilecekler, Bakanın görevlendirmesi halinde de ön inceleme bakanlık müfettişlerince yapılarak düzenlenecek rapor ekli bir örnek halinde, izin vermeye yetkili merci olan vali veya kaymakama, ekli bir örneği de Bakanlığa sunulur.

Ön İnceleme Onayının Kapsamı
Madde 12-
Ön inceleme onayında belirtilen ihbar, şikayet veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ön inceleme sırasında ortaya çıkabilecek konular. ön inceleme onayının kapsamını oluşturur.

Ön inceleme onayında belirtilenlerden başka memur ve diğer kamu görevlilerinin de iddia konusu olaylara katıldıklarının anlaşılması halinde, yeni bir inceleme onayı alınarak ön incelemeye dahil edilirler.

Ön inceleme sırasında, ön inceleme onayında belirtilen olay ve konudan tamamen ayrı ve farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil yada işlem tespit edildiğinde, konu yazılı olarak en seri haberleşme araçları ile bu konuda ön inceleme başlatılmak üzere yetkili mercie bildirilir.

Suçun hukuki niteliğinin değişmesi yeniden izin alınmasını gerektirmez.

Ön İncelemede birden çok müfettiş görevlendirilmesi.
Madde 13-
Ön inceleme ile görevlendirilen müfettiş birden çoksa Tüzüğün 13. maddesine göre hareket edilir.

Ön İnceleme Raporu Düzenlenmesi ve Verileceği Yerler
Madde 14-
Ön inceleme ile görevlendirilenler, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlilerinin ifadesini de almak suretiyle, yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp. görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu düzenleyerek izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Birden çok kişi tarafından yapılan ön incelemede farklı görüşlerin bulunması halinde bu husus raporda gerekçesiyle ayrı ayrı belirtilir.

Ön inceleme sırasında zaman aşımı, af ve ölüm gibi durumların ortaya çıkması halinde, bu husus özellikle belirtilerek "Soruşturma İzni Verilmemesi" önerisinde bulunulur.

Ön inceleme konusu fiilin aynı zamanda disiplin suçu niteliğinde olması veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrıca disiplin veya tazmin raporu düzenlenir.

Madde 15- Ön inceleme raporu ekli olmak üzere iki örnek olarak düzenlenir.

Bakanlık Müfettişlerince yapılan ön inceleme sonucunda, soruşturma izni vermeye yetkili merci Bakan ise, raporun iki örneği de Bakanlığa(Teftiş Kurulu Başkanlığına);

Vali, kaymakam veya bağlı kuruluşun en üst idari amiri ise raporun bir örneği bu mercilere, bir örneği de Bakanlığa sunulur.
Ön incelemenin Muhakkiklerce yapılması halinde. yetkili merci Bakan, müsteşar, vali veya kaymakam ise raporun ekli iki örneği bu mercilere, yetkili merci bağlı kuruluşun en üst idare amiri ise raporun iki örneği de bu mercie iletilir.

Vali ve kaymakamlar tarafından ön inceleme yapmakla görevlendirilenler. raporun iki örneğini de soruşturma izni vermeye yetkili bu mercilere sunarlar.

Ön inceleme sırasında iddia konusunun diğer bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendirdiğinin tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporun, incelemeyi yaptırmaya yetkili bu mercilere iletilir. Müşterek incelenmesi gereken durumlarda ise Müşterek soruşturma yönetmeliğine göre ilgili ve yetkili mercilerden Bakanlık vasıtasıyla ön inceleme yetkisi yada müfettiş görevlendirilmesi talep edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ön İncelemede Usule İlişkin İşlemler

Delillerin Toplanması
Madde 16-
Ön inceleme ile görevlendirilenler çalışmaları sırasında. 4483 sayılı Kanunun 6. ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 153. ve 159. maddeleri uyarınca hakkında ön inceleme yapılan kişilerin leh ve aleyhindeki bütün delilleri toplarlar.

Tanıklarla İlgili İşlemler
Madde 17-
Tanıkların çağrılması, yemin, ifade alınması ve tanıklarla ilgili diğer işlemler Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre yürütülür.

Ön İnceleme Sırasında İstinabe Usulüne Başvurma
Madde 18-
Ön incelemede, zorunluluk hallerinde muhbir veya müştekilerle tanıkların ifadeleri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154. maddesi uyarınca görevlendirilecek naipler aracılığıyla ve istinabe suretiyle alınabilir. Bu gibi durumlarda, naiplerin, yeminli katip bulundurma ve tutanak düzenleme işlerinde usule uygun hareket etmeleri, müfettişler tarafından sağlanır.

Hakkında Ön İnceleme Yapılanların İfadelerinin Alınması
Madde 19-
Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin ifadelerinin huzurda alınarak tutanağa bağlanması esastır.

Ancak, haklarında ön inceleme yapılanlardan mahallinde bulunamayanların ifadeleri yazılı olarak istenebilir. Zorunluluk hallerinde, diğer memur ve kamu görevlilerinin de ifadeleri yazılı olarak alınabilir.

Yazılı ifade istemlerinde 4483 sayılı Kanun ile getirilen süre kayıtlaması gözönünde bulundurularak makul bir süre verilir.

Hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerinin mahallinde bulunmaması ve adreslerinin tespit edilememesi halinde, bu durumu kanıtlayıcı belgeler dosyasına eklenir.

Bilir kişi Görevlendirilmesi, keşif, zapt ve arama İle İlgili İşlemler
Madde 20- Ön inceleme ile görevli müfettişler, çalışmaları sırasında bilirkişi istihdamı, keşif, zapt ve arama ile ilgili işlemleri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler,
Yetkili Mercilerin Tespiti, Karar Verme Süresi ve
Yetkili Merciin Kararı


Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler
Madde 21-

a- 4483 sayılı Kanun kapsamına giren, ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam.

b- 4483 sayılı Kanun kapsamına giren; ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve kamu görevlileri hakkında vali.

c- Bağlı kuruluşlarda görev yapan ve ortak kararname ile atanmayan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında bağlı kuruluşun en Üst İdare Amiri,

d- Bakanlık merkez teşkilatında ortak kararla atananların dışında kalan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında Müsteşar.

e- Bakanlar Kurulu kararıyla veya Bakanlığın merkez ve bağlı kuruluşlarında ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Bakan.

Soruşturma izni vermeye yetkili mercilerdir.

Yetkili Mercilerin Saptanması
Madde 22-
Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihindeki görevi esas alınır. Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin üst memurun bağlı olduğu merciden istenir.

Karar Verme Süresi
Madde 23-
Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre. zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Karar verme süresinin son günü herhangi bir tatile tesadüf ederse, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 40. maddesine göre süre tatilin ertesi günü biter.

Öğrenme tarihi; ihbar, şikayet veya soruşturma izin talebinin yetkili merci tarafından havale edilmesi veya ön inceleme onay ve görev emri verildiği tarihtir.

Yetkili Merciin Kararı
Madde 24-
Yetkili merci, ön inceleme raporu ve eklerini inceleyerek hakkında ön inceleme yapılanlarla ilgili olarak, Kanunun 7. maddesinde belirtilen süreler içinde "soruşturma izni verilmesi" veya "soruşturma izni verilmemesi" konusunda karar vermek mecburiyetindedir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.
Kararın yazılmasına ilişkin işlemler; Bakanın yetkili olduğu durumlarda Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca, diğer durumlarda ise yetkili mercilerce yürütülür. Ancak yetkili merci, iş hacmi ve personel durumuna göre bu işlemleri yürütmek üzere diğer birimlere de görev verebilir.

Yetkili merci tarafından verilen kararlar usulüne uygun tutulacak bir deftere kaydedilir. Kararların birer örneği de yıllık müteselsil sıra numarası verilerek ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kararın Tebliği, İtiraz,
İtirazın Yapılacağı Merci ve Karara ilişkin Dosyanın Gönderileceği Merci


Kararın Tebliği
Madde 25-
"Soruşturma izni verilmesine" ilişkin karar hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlilerine;

"Soruşturma izni verilmemesine" ilişkin karar ise Cumhuriyet başsavcılığına ve varsa şikayetçisine yetkili merci tarafından bildirilir.

Verilen kararlar, ilgilinin özlük dosyasına konulmak ve gerekli takipler yapılmak üzere
dairesi amirine de gönderilir.

Kararın tebliğine ilişkin işlemleri, Bakanın yetkili olduğu durumlarda Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca, diğer durumlarda ise yetkili mercilerce yürütülür. Ancak, iş hacmi ve personel durumuna göre bu işlemleri yürütmek üzere diğer birimlere de görev verebilir.

Karara İtiraz ve Süresi
Madde 26-
4483 sayılı Kanunun 9. maddesine göre, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlileri,

Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir.

İtirazın süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.

İtirazın Yapılacağı ve değerlendirileceği merciler
Madde 27-
Soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı itirazın yapılacağı merciler hakkında kanunla bir düzenleme getirilmemiş olmakla birlikte itiraz soruşturma izni verilmesine yada verilmemesine karar veren merciler ile değerlendirileceği, aşağıdaki mercilere yapılabilecek, itiraz edilmesi durumunda;

1) Bakanlar Kurulu kararıyla veya bakanlıkların merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki kararlara Danıştay 2. Dairesi,

2- a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri,

b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri,

c) Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri,

Hakkındaki kararlara da Bölge İdare Mahkemesi bakar.

İtirazın değerlendirilmesi için kararla birlikte ön inceleme evrakının tamamı itiraza bakacak merciye gönderilir.

4483 sayılı Kanunun 9. maddesinin son fıkrası uyarınca, Danıştay 2. Dairesi ve Bölge idare mahkemesi, itirazları öncelikle inceleyerek en geç üç ay içinde karara bağlar. Verilen bu kararlar kesindir.

Kesinleşen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlem
Madde 28- Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi yada soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kesinleşmesi veya soruşturma izni verilmesine dair karara karşı yapılan itirazın idari yargı merciince kabulü üzerine dosya, hakkında ön inceleme yapılan memur ve diğer kamu görevlisinin özlük işlemlerinin yürütüldüğü dairesince saklanır ve kararın bir örneği ilgisine verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Hazırlık Soruşturması


Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciler
Madde 29
- 4483 sayılı Kanunun 12. maddesine göre hazırlık soruşturması:

a- Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileriyle hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı Vekili,

b- Ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcı vekili,

c- Yukarıda (a) ve (b) fıkraları dışında kalanlar hakkında da, gene hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılır.

Hakim Kararı Alınması Gereken Durumlar
Madde 30-
4483 sayılı Kanunun 12. maddesinin son fıkrasına göre, hazırlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren bir durum ortaya çıktığında,

a- Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileriyle büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay ilgili ceza dairesine.

b- Ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında. N. Asliye Ceza Mahkemesine.

c- Yukarıda (a) ve (b) fıkraları dışında kalanlar hakkında da, genel hükümlere göre yetkili ve görevli Sulh Ceza Hakimine,

Başvurulur.

Yetkili ve Görevli Mahkeme
Madde 31-
4483 sayılı Kanunun 13. maddesine göre, davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme;

a- Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer kamu görevlileri için Yargıtayın ilgili ceza dairesi,

b- Ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri için İl Ağır Ceza Mahkemesi.

c- Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında sayılanlar dışında kalanlar hakkında da, genel hükümlere göre yetkili ve görevli mahkemedir.

4483 sayılı Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda, memur olmayan memur olanla, ast memur üst memurla aynı mahkemede yargılanır.


YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Haksız İsnatta Bulunanlar Hakkında Yapılacak İşlemler
Madde 32
- 4483 sayılı Kanunun 15. maddesine göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, kin, veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonunda anlaşılır veya yargılama sonunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlarda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.

Mükerrer Ön İnceleme Başlatılması
Madde 33-
Aynı konuda bakanlık, valilik veya kaymakamlık tarafından mükerrer ön inceleme başlatılması durumunda;

Vali veya kaymakamlar tarafından görevlendirilmiş ön inceleme görevlisi. ön incelemesini bitirip, raporunu ilgili mercie tevdi etmiş ise, bakanlık tarafından görevlendirilen denetim elemanı yeni bir ön inceleme yapmaksızın. önceden yapılmış bulunan ön inceleme raporundan bahsederek, yapılacak bir işlem olmadığına dair bir "inceleme raporu" düzenler.

Ancak, ön inceleme görevlisi ön incelemesini bitirmemiş ise. o ana kadar yapmış olduğu işl em dosyasının tamamını bakanlık denetim elemanına teslim eder. Bu ön inceleme bakanlık denetim elemanı tarafından ikmal edilir.

Teftiş ve Denetim Sırasında Suç Tespiti
Madde 34-
Teftiş ve denetimde görevli denetim elemanları, gerek doğrudan gerekse ihbar veya şikayet üzerine bir suç tespit ederlerse, derhal gerekli belgeleri toplayarak, soruşturma izni vermeye yetkili merciin Bakan dışındaki yetkililer olması halinde, düzenleyecekleri bir Tevdi Raporu(Örnek No:2) ile ilgili makamlara intikal ettirilerek bir örneğini de bilgi için Bakanlığa gönderirler. Ayrıca, teftiş ve denetim raporunda da tarih ve sayısını belirtirler. Yetkili merciin Bakan olması durumunda ise en seri haberleşme vasıtası ile Bakanlığa göndererek ön inceleme onayı isterler.

Tespit edilen suçun 4483 sayılı Kanun kapsamına girmemesi halinde Bakanlıktan, usulüne uygun inceleme emri talep ederek düzenleyecekleri raporları Bakanlığa sunarlar.

Ön İnceleme Raporlarının Yetkili Mercilere Verilmesinde Süre
Madde 35-
Ön inceleme yapmakla görevlendirilenler düzenledikleri raporlarını, 4483 sayılı Kanunun 7. maddesi ile belirtilen karar verme süresinin tamamlanmasından en az 5 gün önce, karar verilmesine imkan sağlamak üzere yetkili merciye teslim ederler.

Ön İnceleme Raporunda Bulunacak Hususlar
Madde 36-
Ön inceleme raporları bu Yönergeye eklenen örneğe uygun(Örnek No:1) bölüm ve başlıklara göre düzenlenir.

Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine Göre Başlatılmış İşlemler
Madde 37-
(GEÇİCİ MADDE) 4483 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

İşlemlerin Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış olması için, MMHK göre inceleme ve soruşturma emri verilmiş olmalıdır.

Yürütme
Madde 38-
Bu Yönerge, Sağlık Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

(ÖRNEK NO:1)

ÖN İNCELEME RAPORU

 

İNCELEMENİN NE SURETLE YAPILDIĞI :

-Başkanlığın yazısı ve Makamca verilen ön inceleme emrinin tarih ve sayısı (Ek: ),

İNCELEMENİN BAŞLAMA TARİHİ : (Tarih)

İNCELEMENİN BİTİŞ TARİHİ : (Tarih)


İNCELEMENİN NEDENİ veya ŞİKAYETÇİ :

-Bu bölümde şikayetçi veya incelenmesi için talepte bulunan kişi - kurum yazısının belirtilmesi(Ek: ),

HAKKINDA İNCELEME YAPILANLAR veya ŞİKAYET EDİLENLER :
-Bu bölüme kişilerin adı, soyadı, isnat edilen suç(fiil) tarihindeki ve halen çalıştığı görev yeri ve unvanlarının yazılması,

İNCELEME KONUSU veya KONULARI :
-hakkında inceleme yapılanlar veya şikayet edilenlerin isimleri, görev yeri ve unvanları belirtildikten sonra, fillerinin kısa ve özet olarak, maddeler halinde, yazılması.
FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİH/TARİHLER :

-Fiillerin işlendiği tarihlerinin yazılması,


İNCELEMENİN SEYRİ :

-Bu bölümde İnceleme ile ilgili yetkinin dayanağı(Ek: ),

-Bakanlık İnceleme emirleri ekindeki şikayet veya konu hakkındaki yazıların özeti(Ek: ),

-Varsa şikayetçinin açıklayıcı ifadesi(Ek: ),

-İddia konuları ile ilgili yapılan inceleme ve araştırma sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin yazılması(Ek: ),

-Sırasıyla tanık ve savunma ifadelerinin özetlenmesi(Ek: )

-Varsa Bilirkişi raporları, keşif, zapt ve arama, otopsi ve adli tıp raporları(Ek: ),
-vs..


KONUNUN/ KONULARIN TAHLİLİ :

NETİCE VE KANAAT :

Bu bölümde, İnceleme konusu ile konunun tahlili bölümlerindeki başlıkların bu bölüme de aynen yazılması, kişiler ve filleri ile elde edilen deliller doğrultusunda fiillerin (iddianın) cereyan tarzının, kısa ve öz olarak belirtilmesi, mevzuata ve hizmetin gereğine göre TCK ’nu ilgilendiren bir suç, zamanaşımı, af olup olmadığına göre ( suç varsa kanun maddeleri de belirtilmek suretiyle), 4483 Sayılı Kanun gereğince "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ" yada "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ" önerisinde bulunulması,


Ayrıca, inceleme konusunda idare Rapor, 3628 sayılı Kanun ve genel hükümlere göre suç duyurusu raporu, tazmin raporu gibi 4483 sayılı Kanun’a göre düzenlenen rapor dışında herhangi bir rapor düzenlenmişse tarih ve sayısı da yazılarak bu bölümde belirtilecek ve aşağıdaki paragrafla bitirilecektir.

Bakanlığa sunulacaksa;

Netice ve kanaatine varılarak tarafımdan/tarafımızdan düzenlenen işbu ÖN İNCELEME RAPORU, ilişik listesindeki ekleriyle birlikte ve iki örnek halinde, Makama sunuldu.


Diğer yetkili mercilere sunulacaksa;

Netice ve kanaatine varılarak tarafımdan/tarafımızdan düzenlenen işbu ÖN İNCELEME RAPORU, ilişik listesindeki ekleriyle birlikte, ..................(Valilik-Kaymakamlık gibi) Makamına sunuldu.

 
...............................
.......................
(ön incelemeyi yapan)
isim,soyisim
unvan ve imza


 

(ÖRNEK NO:2)

 

İNCELEME (Tevdi) RAPORU

 

 

İNCELEMENİN NE SURETLE YAPILDIĞI :


İNCELEMENİN BAŞLAMA TARİHİ :

İNCELEMENİN BİTİŞ TARİHİ :


İNCELEMENİN NEDENİ veya ŞİKAYETÇİ :


HAKKINDA İNCELEME YAPILANLAR veya ŞİKAYET EDİLENLER :

İNCELEME KONUSU veya KONULARI :


FİİLİN İŞLENDİĞİ TARİH/TARİHLER :


İNCELEMENİN SEYRİ :


KONUNUN/ KONULARIN TAHLİLİ :


NETİCE VE KANAAT :

Bu bölümde, İnceleme konusu ile konunun tahlili bölümlerindeki başlıkların bu bölüme de aynen yazılması, kişiler ve filleri ile elde edilen deliller doğrultusunda fiillerin (iddianın) cereyan tarzının, kısa ve öz olarak belirtilmesi, mevzuata ve hizmetin gereğine göre TCK ’nu ilgilendiren bir suç varsa, 4483 Sayılı Kanuna göre " Yetkili merci olan ........tarafından ön inceleme yapılmasının gerektiği" önerisinde bulunulması,

Ayrıca, inceleme konusunda idare Rapor, 3628 sayılı Kanun ve genel hükümlere göre suç duyurusu raporu, tazmin raporu gibi 4483 sayılı Kanun’a göre düzenlenen rapor dışında herhangi bir rapor düzenlenmişse tarih ve sayısı da yazılarak bu bölümde belirtilecek ve aşağıdaki paragrafla bitirilecektir.

Netice ve kanaatine varılarak tarafımdan/tarafımızdan düzenlenen işbu İNCELEME(TEVDİ) RAPORU, ilişik listesindeki ekleriyle birlikte,yetkili ...........(Valilik-Kaymakamlık-Maliye Bakanlığı Makamı’na gibi) Makamına tevdi edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı
Müfettişi/Başmüfettişi
(veya İnceleme görevlisi)
 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

 

(ÖRNEK NO:3)

 

 

Karar No :
Karar Tarihi :

 
KARAR
 

ŞİKAYETÇİ

:
HAKKINDA İNCELEME YAPILAN :
İDDİA :
SUÇ YERİ VE TARİHİ :
SUÇUN ÖĞRENİLME TARİHİ :
KARAR :
 

 

 

 

 

 

YETKİLİ MERCİİ
(Adı, Soyadı ve Görev Unvanı)
İmza-Mühür

Bu bölüme, öncelikle inceleme konusu başlığı altındaki konuların tekrar başlık şeklinde yazılıp, sırasıyla iddianın (fiilin) cereyan tarzının elde edilen delillere göre objektif şekilde ortaya konulması, mevzuata ve hizmetin gereğine göre varsa aykırılıkların, mevzuattan bahsedilerek belirtilmesi, leh ve aleyhteki deliller ve diğer verilerin etraflı bir şekilde tartışılması,gereği halinde adli, idari, ve inzibati sorumluluklar ve hazine zararının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi,
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden;
med terms