Bu durum genellikle maaşları 2400 kişi üzerinden hesaplanan birimlerde görülmekle birlikte diğer yerlerde de görülebilir. 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe giren “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 16. ve 19. maddelerinde “Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde, kayıtlı kişi sayısı (2.400)’den fazla, diğer yerlerde (4.000)’den fazla ise, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.” ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda, maaşa esas gruplar hesaplanırken kesin kayıt tarihine göre ilk 4000/2400 kişi hesaplamaya dâhil edilmektedir.
med terms