3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun   Ek Madde 5 – (Ek: 21.6.2005 – 5371/1 md.) 2inci fıkrasında;Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışabilirler veya ihtiyaç halinde aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilebilirler. Bu personelin aile hekimliğinde geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde bu uygulamadan kaynaklanan nedenlerle birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan Devlet hizmeti yükümlüsü personelin il içinde görev yeri değiştirilebilir.” denilmektedir. Dolayısıyla Devlet hizmeti yükümlüsü  bir hekim de aile hekimi olabilmekte ve  aile hekimi olarak çalıştığı  süre Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinden sayılmaktadır.

med terms