Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleğini icra etmeye yetkili 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları” belirleyen 48. maddesinin  (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerindeki özellikleri taşıyan ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre Aile Hekimi Uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip/ tabipler aile hekimi olabilirler.

med terms